Rola świeckich – formacja, współpraca i udział w naszym charyzmacie.

Rola świeckich w Kościele znalazła swoje szczególne miejsce w obradach Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza w Konstytucji o Kościele Lumen Gentium. Sobór wydał też osobny dokument w postaci Dekretu o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem. Na temat świeckich i ich zadań w Kościele Sobór powiedział wiele. KK mówi „wszystkich wiernych chrześcijan niebędących członkami stanu kapłańskiego i stanu zakonnego…., którzy jako wcieleni przez chrzest w Chrystusa, ustanowieni, jako Lud Boży i uczynieni na swój sposób uczestnikami kapłańskiego, prorockiego i królewskiego urzędu Chrystusowego, ze swej strony sprawują właściwe całemu ludowi chrześcijańskiemu posłannictwo w Kościele i w świecie. Czytaj dalej